วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย

ลำดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง กลุ่ม Action
1 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดงยอ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บก.ทท.
2 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทางหลวง บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม บก.ทท.
3 โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนองปลาค้อเฒ่า) บ้านโพนทา หมู่ที่ 2 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม บก.ทท.
4 โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปิยา บ้านปิยา หมู่ 3 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บก.ทท.
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บก.ทท.